Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

I. Algemene leveringsvoorwaarden Hevos
1. Overeenkomsten
1.1 Op alle overeenkomsten met Hevos te Panningen zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling bij Hevos en de aanvaarding door Hevos hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling geldt als aanvaard door Hevos voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
1.3 De door Hevos gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Hevos mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Hevos niet.
1.4 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Hevos. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe producten van Hevos.
2. Betaling
2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 10 dagen na factuurdatum en op de door Hevos in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
2.2 De termijn van 10 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Hevos in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,– (inclusief BTW).
2.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Hevos verrekenen.
2.6 Hevos behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Hevos totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.
3. Klachten/retourzendingen
3.1 Klachten over geleverde goederen en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Hevos. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Hevos – indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.
4. Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van Hevos voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Hevos uitgegeven – die de wederpartij lijdt doordat Hevos (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
4.2 Art. 4.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Hevos of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.
4.3 Een eventuele aansprakelijkheid van Hevos en van de personen, voor wie Hevos verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
5. Auteursrecht
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Hevos ontworpen en geproduceerde producten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Hevos. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Hevos of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Hevos uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. 5.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.
6. Verjaring/verval
Alle rechtsvorderingen jegens Hevos, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
7. Wijzigingen
7.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
8. Partiële nietigheid
8.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9. Geschillen en toepasselijk recht
9.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hevos gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
9.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
9.3 De wederpartij vrijwaart Hevos tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Hevos in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
Wilt u de handleiding downloaden? Kies dan in het menu  “links” en dan “downloads”.